Brødeskov Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at bevare kulturarven fra sit interesseområde ved indsamling, registrering og arkivering af fotos og arkivalier mv., at gøre disse tilgængelige for offentligheden, at formidle lokalhistoriske oplysninger og sammenhænge ved møder, udstillinger, publikationer, artikler også i andre udgivelser end vore egne og på anden måde, at engagere sig i kultur- og slægtshistoriske emner.

Vi har et lille, lokalhistorisk arkiv i Brødeskov Station i mødelokalet på 1. sal.  Efterhånden som vort arkiv vokser, bliver det muligt at søge oplysninger i arkivet, idet vi registrerer vore fotos og arkivalier i et computerprogram med søgemulighed. Vi modtager også arkivalier fra lokale foreninger, institutioner, foreninger og firmaer så vidt pladsen tillader det. Vort interesseområde er Nr. Herlev sogn samt Faurholm- og Hestehaveområdet. Børstingerød medtages også i visse sammenhænge. Vi benytter ordet Brødeskovområdet som en fællesbetegnelse for disse områder.

Foreningens konkrete aktiviteter består – udover drift af arkivet – af arrangementer med film og/eller foredrag, udstillinger, publikationer (trykte eller på CD/R) og skrivning af artikler om lokalhistoriske emner eller støtte til andre, der vil arbejde med et emne med henblik på publicering eller opbevaring i vort arkiv.

Vi tilbyder desuden at oprette arbejdsgrupper med interesserede medlemmer, der gerne selv må foreslå et emne. Vi støtter også gerne enkeltpersoner, der ønsker at arbejde alene om et foreslået emne. Vi har en registreringsgruppe, som modtager, registrerer og arkiverer arkivalier.

Bestyrelse

Margrethe Krogh, formand, Kildedalen 3, 3400 Hillerød. Tlf. 48267232/30117232
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Svend Erik Pedersen, næstformand, Lille Sverigevej 9, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød.

Stig Jørgensen, kasserer, Enghavegårdsvej 33, 3400 Hillerød. Tlf. 21732088.
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Anders Bohn, Engparken 43, Nr. Herlev, 3400 Hillerød. Tlf. 48260304/29924514.
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Birgit Larsen, Ålholmparken 7, 3400 Hillerød.

Leif Sørensen, Postmosen 86, 3400 Hillerød.

Henrik Havemann, Enghavegårdsvej 53, 3400 Hillerød.

Indmeldelse kan ske til formanden, kassereren eller de andre nævnte. Kontingent er 100 kr. for enkelt personer og 150 kr. for familier. Det kan indbetales til vor bankkonto 2276 6881 678 274 eller til kassereren eller evt. til en af de andre ovennævnte. Vi har CVR-nr. 32021603. Vi er i øvrigt godkendt som forening af Hillerød kommune. 

Privatlivspolitik

11. maj 2018

Brødeskov Lokalhistoriske Forenings dataansvar
Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.
Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Brødeskov Lokalhistoriske Forening er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.
Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:
Foreningens CVR-nr.: 3202 12603
Kontaktperson: Henrik Havemann
Adresse: Enghavegårdsvej 53
Postnummer: 3400, Nr Herlev, Hillerød
Telefonnr.: 4826 6916/2349 1927
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger:
• Almindelige personoplysninger på medlemmer:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn,
o postadresse, samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler foreningen oplysninger fra
Foreningen får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen
• Behandling, der måtte følge af lovkrav
• Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelser til generalfor-samling, udsendelse af generalforsamlingsreferat og meddelelser om foreningens arrangemen-ter.
• Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være mo-tiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer.
• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbe-varer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Samtykke
Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på din aktive indmeldelse i foreningen.

Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbe-varer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, under-søger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller slet-ning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Revisionshistorik
Bilaget er udarbejdet af Brødeskov Lokalhistoriske Forening
1. udgave: 11. maj 2018 Stig Jørgensen

 

Publikationer

Birthe Feilberg: Gamle dage i Nr. Herlev, 2006. Bog, 197 sider. 100 kr./90. kr. for medlemmer.

Leif A. Sørensen og Orla Larsen: Avisudklip 1874-1965. CD. 100 kr./90. kr. for medlemmer.

Anders Bohn: Foreninger i Brødeskovområdet i 1900-tallet. Hefte. 50 kr./40 kr. for medlemmer.
Fås også som E-bog. 25 kr.

Anders Bohn: Øgenavne i Brødeskovområdet. Hefte. 30 kr./25 kr. for medlemmer.
Fås også som E-bog. 15 kr.

Anders Bohn: Gårdudstykninger til boliger fra 1958. Bog. 150 kr./130 kr. for medlemmer.
Fås også som E-bog. 65 kr.

Anders Bohn og Anna Sofie Morell: Sceneliv i Brødeskovområdet siden 1907. To hefter. 115 kr./100 kr. for medlemmer. Fås også som E-bog. 50 kr.

Anders Bohn: Ulykker, brande og forbrydelser i Brødeskov-området 1874 til 1965. Hefte. 80 kr./70 kr. for medlemmer. Fås også som E-bog. 25 kr.

Anders Bohn: Undervisning i Brødeskovområdet 1500 - 1965. Hefte. 50 kr./40 kr. for medlemmer. Fås også som E-bog. 35 kr.

Betaling og levering af CD eller papirudgaver: Betal til vor konto 2276 6881678274 eller kontant til et af vores bestyrelsesmedlemmer. Vi bringer så det købte til din postkasse, hvis du bor nær eller i Brødeskovområdet. Tillæg 35 kr. for forsendelse til fjernere adresser. Eller aftal besøg hos Anders Bohn, Engparken 43, Nr. Herlev, 3400 Hillerød, telefon 48260304 og 29924514. mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for en snak, betaling og udlevering.

Betaling og levering af hefter eller bøger som E-bog: Betal til vor konto 2276 6881678274 eller kontant til et af vores bestyrelsesmedlemmer. Oplys din mailadresse. Derefter bliver det købte sendt til dig som bilag til en mail.

Mere om publikationerne:

Anders Bohn og Anna Sofie Morell: ”Sceneliv i Brødeskovområdet siden 1907”, april 2016.

I denne rapport i to hefter beskrives områdets hyppige, velbesøgte og festlige sceneliv i dets forsamlingshuse gennem 110 år. Indbyggertallet har i perioden varieret mellem blot cirka 2000 og 3000 travle mennesker, før 1960-erne overvejende bønder, teglværksarbejdere og håndværkere mv. og senere et område med mange tilflyttere med arbejde udenfor området. Men de fandt i de fleste af årene tid og lyst til at dyrke eller at gå til lokale opførelser af scenelivets mange genrer: Dilettant, amatørteater, børneteater, revy, kabaret viseaftener mv.

 Med cirka 261 produktioner og et godt stykke over 500 opførelser gennem disse 110 år er der tale om en stor interesse for dramatik og kunstnerisk underholdning fra en scene. altovervejende udført af beboerne selv. Til tider lå der megen træning og øvelse bag disse produktioner, til andre tider var det forudgående arbejde mere præget af sliddet med at lære tekster. Ofte blev opførelserne efterfulgt af bal eller en kort svingom, I de senere mange år blev opførelserne lige så ofte kombineret med selskabelig hyggesnak som med bal. Forfatterne har på 124 sider beskrevet de 261 produktioner kort med oplysning om forfatter, titel, indhold, aktører i den grad, som deres lokalhistoriske forskning har gjort det muligt. Dette arbejde er rigt illustreret, især fra periodens sidste halvdel.

Birthe Feilberg: Gamle dage i Nr. Herlev, 2006.

Denne bog på 197 velillustrerede sider indeholder personlige beretninger, der fortæller om den helt anderledes måde, man levede på i en landsby i tiden før 2. verdenskrig. Der er også oplysninger om kultur, huse, gader, skoler. slægter og meget andet. BLF har overtaget restlageret, der måske kan vække interesse hos senere generationer og tilflyttere.

Leif A. Sørensen og Orla Larsen: Avisklip vedrørende Nr. Herlev sogn fra perioden 1874 til 1965, udgivet af BLF i 2017 som CD.

Denne CD indeholder udover avisklip om stort og småt fra Nr. Herlev sogn også registre, billeder og andre tekster. Den er særdeles nyttig som kildesamling, men kan også underholde enhver med sine mange overraskende, interessante og sjove oplysninger blandt de mere dagligdags klip.

Anders Bohn: Foreninger og foreningsliv i Brødeskovområdet i 1900-tallet, 2014.

Dette A5 hefte er det første i serien Rapport fra Brødeskov lokalhistoriske forening. På 42 sider gennemgås kort data og aktiviteter for de talrige foreninger, der prægede den senere del af ”foreningstiden”, hvor man lokalt klarede mange problemer, som i dag løses på et højere niveau. Tilflytninger til området i 1960-erne og frem ændrede foreningslivet, hvilket heftet også beskriver.

Anders Bohn: Øgenavne i Brødeskovområdet.

Tre artikler i tidsskrifter udenfor området blev i 2015 sammenskrevet til denne Rapport fra BLF. På 30 A5 sider oplyses om cirka 120 både mærkelige og banale øgenavne for personer, gader og huse, samt øgenavnenes udspring eller forklaring. En ”skæv” men ofte morsom tilgang til kulturen i 1900-årenes Brødeskovområde.

Anders Bohn: Gårdudstykninger til boliger i Brødeskovområdet fra 1958. Gårdhistorie, udstykninger, tilflytninger, landsbyers funktion og liv før og nu.

Denne bog med 70 A4 sider og 61 illustrationer fra 2015 giver med sine mange detaljer og store kort og luftfotos et indblik det dramatiske skift, der skete fra 1958 til 2000 for områdets tre gamle landsbyer og for beboerne på landet mellem disse.